کسب رتبه هفتم و قرار گرفتن در بین ۱۰ فناور برتر نمایشگاه ربع رشیدی استان آذربایجان شرقی ۱۳۹۷

ر