نقش انرژی های نو و تجدیدپذیر در زیست پذیر کردن شهرها

نقش انرژی های نو و تجدیدپذیر

در زیست پذیر کردن شهرها

انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری

کاهش آلاینده های شهری، با استفاده از انرژی های نو

مدیریت مصرف انرژی و بکارگیری انرژی های تجدید پذیر

در منازل مسکونی،اماکن عمومی، تجاری و صنایع کوچک و متوسط

مرکز علمی کاربردی شهرداری کرج
با همکاری انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی نمایندگی استان البرز
و انجمن علمی انرژی خورشیدی نمایندگی استان البرز