درباره ما.

شرکت خدمات انرژی YES ESCO دارای پتانسیل قابل توجهی برای اجرای چند ایستگاه انرژی خورشیدی است.

بنابراین، YES ESCO آماده ارائه خدمات به دیگر شرکت های خارجی و سرمایه گذاران است. به عنوان یک تصویر برای این خدمات، مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های خورشیدی. علاوه بر این، ما می توانیم یک پروانه را بدست آوریم و امور مربوط به ساخت نیروگاه های خورشیدی را پیگیری کنیم.

Yes Energy Services companyhas the noticeable potential to run several solar energy stations

Therefore, YES ESCO is ready to cooperate with other foreign companies and investors by providing services. As an illustration for these services, consultation, design, install and run solar systems. Furthermore, we can obtain a license relatively and keep track of affairs linked to the construction of the solar power plants